دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مهندسی نفت
معرفی

مشخصات فردی

نام : شهاب   گرامی

پست الکترونیکی : sh-gerami@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی نفت

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده مهندسی نفت

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تخصصی مهندسی نفت

نوع استخدام : قراردادی

تاریخ استخدام : 1389/03/25

شهاب گرامی

محل خدمت:   دانشکده مهندسی نفت

مرتبه علمی : استادیار

^